Preskočiť na hlavný obsah

Dettol 0,2% antiseptický sprej Dermálna roztoková aerodisperzia

Na čistenie čerstvých, drobných rán

Ničí běžné baktérie, ktoré infikujú drobné rany

Dettol 0,2 % antiseptický sprej sa používa na čistenie čerstvých drobných rán a na ničenie bežných baktérií, ktoré infikujú drobné rany. Tento prípravok nie je určený na zlepšenie hojenia rán ani sa nepoužíva na zlepšenie hojenia rán. Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu priloženú k produktu, pretože obsahuje pre Vás dôležité informácie.

Tags:

Vlastnosti Produktu

Návod na Použitie

 1. Dettol 0,2 % antiseptický sprej je liek na vonkajšie použitie. Na dermálne použitie. Obsahuje benzalkóniumchlorid. Pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa a poraďte sa s lekárom alebo lekárnikom.
 2. Pokiaľ Vám Váš lekár nepovedal inak, vždy používajte Dettol 0,2 % antiseptický sprej presne podľa nasledujúcich pokynov. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.
 3. Pri prvom použití alebo po dlhom období nepoužívania môže byť potrebné aktivovať rozprašovač tým, že niekoľko krát strieknete na vreckovku alebo podobnú látku, aby sa zabezpečilo, že na poranené miesto sa nanesie celá dávka.
 4. U dospelých a detí starších ako 6 rokov: Na každú ranu naneste dávku (1 až 2 streknutia) len raz a nechajte pôsobiť päť minút. Ak je to potrebné, na odstránenie prebytočnej tekutiny použite čistú vreckovku alebo bavlnený tampón.
 5. U detí vo veku 1 až 6 rokov: Ak máte akékoľvek pochybnosti, prosím, pred použitím prípravku sa obráťte na svojho lekára alebo lekárnika. Na každú ranu naneste dávku (1 streknutie) len raz (počas jedného použitia môžete ošetriť maximálne štyri rany) a nechajte päť minút pôsobiť. Ak je to potrebné, na odstránenie prebytočnej tekutiny použite čistú vreckovku alebo bavlnený tampón.
 6. Sprej nanášajte zo vzdialenosti od 4 do 15 cm. Nevdychujte.
 7. Mydlo môže zrušiť účinok spreja, preto ho nepoužívajte na umytie rany ošetrenej prípravkom Dettol 0,2 % antiseptický sprej.
 8. Ak sa rana opätovne otvorí, je možné prípravok znova naniesť, avšak nesmie sa používať dlhodobo.Môže sa použiť len raz za 24 hodín, počas maximálne 3 – 5 dní.
 9. Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto prípravku alebo ak máte akékoľvek pochybnosti o príznakoch Vášho ochorenia, prosím, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Viac spôsobov použitia tohoto produktu…

 • Nepoužívajte Dettol 0,2 % antiseptický sprej po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale po „EXP“. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.
 • Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.
 • Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.
none
Čistí a dezinfikuje drobné rany
Nefarbí a neštípe

Bezpečnostné Informácie

 •  Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu, pretože obsahuje pre Vás dôležité informácie

 • Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí

 • Nesmie sa požívať na veľké rany a závažné poranenia a je určený len na zriedkavé, miestne a krátkodobé použitie. Má sa používať len raz za 24 hodín.

 • Nepoužívajte u detí mladších ako 12 mesiacov.

 •  Nepoužívajte keď ste alergický (precitlivený) na benzalkóniumchlorid alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek lieku Dettol 0,2 % antiseptický sprej.

 • Buďte zvlášť opatrný a vyhnite sa používaniu lieku Dettol 0,2 % antiseptický sprej: okolo očí, uší, pohlavných orgánov alebo v ústach; v prípade náhodného zasiahnutia očí vypláchnite oči veľkým množstvom studenej vody; nevdychujte; len na vonkajšie použitie; na veľké rany pokrývajúce viac ako 5 % povrchu tela (odhaduje sa, že 5 % zodpovedá odreninám oboch kolien a lakťov).

 • Neodporúča sa používať Dettol 0,2 % antiseptický sprej počas používania iných podobných prípravkov, pretože nie sú k dispozícii žiadne štúdie o účinkoch pri používaní s inými liekmi.

none

Zloženie

Čo Dettol 0,2 % antiseptický sprej obsahuje: Liečivo je benzalkóniumchlorid 0,2 g/100 ml.; Ďalšie zložky sú propylénglykol, dihydrát dihydrogenfosforečnanu sodného, dodekahydrát hydrogenfosforečnanu sodného, borovicová aróma, dihydrát edetanu disodného a čistená voda.

V prípade ďalších otázok týkajúcich sa liečivého prípravku Dettol či iných liečivých prípravkov spoločnosti Reckitt Benckiser, kontaktujte nás na adrese:

Reckitt Benckiser Czech Republic, spol. S.r.o.
Vinohradská 151
Atrium Flóra
130 00 Praha 3 – Žižkov
Česká republika
Tel: +420 227 110 141
E-mail: info.lek@rb.com

Ak je Vaša otázka neodkladnej povahy, prosím, kontaktujte svojho lekára alebo nepretržitú lekársku službu.

Hlásenie podozrení na nežiaduce účinky liekov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek nežiaduci účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek nežiaducich účinkov, ktoré nie sú uvedené v písomnej informácii pre používateľa.

Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv, Sekcia klinického skúšania liekov a farmakovigilancie, Kvetná ul. 11, SK-825 08 Bratislava 26, Tel: + 421 2 507 01 206, Fax: + 421 2 507 01 237, e-mail: neziaduce.ucinky@sukl.sk. Tlačivo na hlásenie nežiaduceho účinku je na webovej stránke www.sukl.sk v časti Lieky/Bezpečnosť liečiv
Formulár na elektronické podávanie hlásení: https://portal.sukl.sk/eskadra/

Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti liekov.

Podozrenie na vedľajšie účinky liekov a ďalšie informácie o bezpečnosti produktov Reckitt Benkiser nám môžete tiež nahlásiť e-mailom: info.lek@rb.com alebo telefonicky: +420 227 110 141